شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی شرایطی است که با بی ثباتی و تکانشگری مشخص می شود. این اصطلاح از قرار گرفتن در “مرز” روان پریشی سرچشمه می گیرد – به نظر می رسد کسانی که دارای این شرایط…

Call Now Button