تعرفه خدمات روان شناختی (طبق تعرفه سازمان نظام روان شناسی)

روان درمانی و مشاوره

دکترا

600000 تومان 60 دقیقه(یک ساعت)
  • یک جلسه حضوری یا آنلاین

روان درمانی و مشاوره

کارشناسی ارشد

600000 تومان 60 دقیقه (یک ساعت)
  • یک جلسه حضوری یا آنلاین

تست های روان شناختی

100000 تومان معلوم
  • یک تست کامل

مددکار اجتماعی

کارشناس ارشد

50000 تومان 60 دقیقه(یک ساعت)
  • یک جلسه حضوری یا آنلاین

پکیج های تخفیفی

پکیج 1 دکترا

شامل 5 جلسه مشاوره و روان درمانی

1.400.000 تومان 5جلسه
  • یک جلسه رایگان

پکیج 1 کارشناسی ارشد

شامل 5 جلسه مشاوره و روان درمانی

1.000.000 تومان 5جلسه
  • یک جلسه رایگان

پکیج 2 دکترا

شامل 10 جلسه مشاوره و روان درمانی

2.800.000 تومان 10 جلسه
  • دو جلسه رایگان