ماندانا سراجی نژاد
جزئیات شخصی
نام روان شناس ماندانا سراجی نژاد
تخصص روان شناس بالینی
تجربه 3+ سال
تحصیلات
مدرک تحصیلی دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی
تخصص روان درمانگر فردی
سمت در رامش روان مشاور